Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden

Algemeen

Jeanet Metselaar ontwerpt en vervaardigt sieraden en tassen.

Alle aan Jeanet Metselaar verstrekte opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Jeanet Metselaar, KvK-nummer 02052325, gevestigd te Groningen, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.

De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

Partijen zijn verkoper en klant samen.

Met de Overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst of de opdracht tussen partijen.

Verkoper heeft het recht een opdracht te annuleren wanneer deze bij nader inzien toch niet mogelijk blijkt te zijn of er onvoorziene omstandigheden opgetreden zijn. Ook bij nalatigheid van de klant heeft verkoper het recht om een opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten kunnen afhankelijk van de situatie in rekening worden gebracht.

Betaling

De prijs die de klant moet betalen wordt vooraf overeengekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

Het sieraad of de geleverde dienst dient vooraf of bij ophalen betaald worden. Dit kan contant of ter plekke in het atelier van verkoper overgemaakt worden of via het betaalsysteem van de wegshop. Zolang het product nog niet volledig betaald is blijft het product eigendom van verkoper. Verkoper kan het product niet afgeven aan de klant tot de betaling geheel is voldaan.

Rechten van de klant en van de verkoper

Wanneer er zich onverwachte situaties hebben voorgedaan kan verkoper de emotionele schade en/of immateriële schade die dit mogelijk met zich mee brengt niet vergoeden. Verkoper zal met alle zorgvuldigheid, vakkennis en professionaliteit omgaan met de opdracht of reparatie en deze uitvoeren.

Verkoper vergoed geen schade aan de klant die het gevolg is van overmacht, zoals bijvoorbeeld schade als gevolg van een overval, inbraak, winkeldiefstal of brand en/of wanneer de inboedel- of kostbaarhedenverzekering van de klant de schade dekt. Eventuele nadere uitkeringen van schadeverzekeringen aan verkoper die betrekking hebben op schade aan een product van de klant worden door verkoper aan de klant uitbetaald.

Herroepingsrecht

In het geval van een aankoop uit de bestaande collectie (hetzij via de website, hetzij in het atelier) krijgt de klant het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de klant is ontvangen.

Klant heeft geen herroepingsrecht ten aanzien van zaken die volgens specifieke wensen zijn vervaardigd of aangepast, wanneer de producten volgens specificaties van de klant op maat zijn gemaakt of aangepast.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Garantie

Verkoper garandeert in het geval van het maken van nieuw (maat)werk gedurende een termijn van één jaar de afwezigheid van gebreken die zich openbaren na aflevering. Als er zich gebreken voordoen worden die gebreken kosteloos gerepareerd.

Daarnaast heeft de klant recht op kosteloos herstel, schadeloosstelling, prijsvermindering of ontbinding van de Overeenkomst zoals dat hem op grond van de wet is toegekend.

Uitgesloten van garantie zijn slijtage door het dragen.

Verkoper staat niet in voor gebreken die na de aflevering van de Producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid van de zijde van de klant, of die het gevolg zijn van veranderingen die de klant of derden aan het Product hebben aangebracht. Evenmin staat verkoper in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

Verkoper garandeert de echtheid van de door haar gebruikte materialen.

Verkoper heeft ten alle tijden het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen.

Alle gemaakte wijzigingen in de algemene voorwaarden van verkoper zijn direct van toepassing.

Rechtskeuze

Nederlands recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen de klant en verkoper.

Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de op grond van de wet bevoegde rechter, dan wel aan de rechtbank te Groningen.



nl_NLDutch